Lover og regler på passiv brannbeskyttelse

Webredaktør 28.02.2017

Hvert eneste år brenner det for milliarder av kroner her i landet, og med store konsekvenser for dem som blir rammet. Derfor er det viktig å investere i forskriftsmessige, brannklassifiserte isolasjonsløsninger og -produkter.

Standarder som beskriver klassifiseringer og utførelser

NS-EN 13501 er standard på klassifisering av materialets egenskaper / reaksjon ved brann under en viss tid. Standarden forteller noe om hvor raskt og i hvilken grad et produkt bidrar i en brann, samt røykproduksjonen fra det. Det finnes for eksempel flere ubrennbare produkter som ikke har noen brannmotstandsevne

  •          NS-EN 13501-1:2007 + A1:2009 er brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler, Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirking
  •          NS-EN 13501-2:2016 er brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler, Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer
  •          NS-EN 13501-3:2005 + A1:2009 er brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler, Del 3: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving av produkter og deler brukt i ventilasjonsanlegg: kanaler og spjeld med brannmotstand
  •          NS-EN 13501-4:2016 er brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler, Del 4: Klassifisering ved bruk av data fra brannmotstandsprøving av komponenter i røykkontrollsystemer
  •          NS-EN 13501-5:2016 er brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler, Del 5: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av takk utsatt for utvendig branneksponering
  •          NS-EN 13501-6:2014 er brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler, Del 6: Klassifisering av elektriske kabler basert på prøvning av brannpåvirkning.

Norsk standard 3911:2016 beskriver «Utførelse av passiv brannbeskyttelse i bygninger», deriblant Branntetting, brannmaling og brannisolering. Under pkt 4.1. beskrives forutsetningen for utførelsen, nemlig at en prosjektbeskrivelse angir krav til brannbeskyttende konstruksjonen, i henhold til NS-EN 13501-1 og NS-EN 13501-2.

3 viktigste mål for passiv brannbeskyttelse

Byggteknisk forskrift (TEK10) §11-1 «Sikkerhet ved brann» beskriver at »… skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer …»

De tre viktigste mål for passiv brannbeskyttelse er:

  • Forebygge eller begrense videre spredning av brann, røyk og varme 
  • Opprettholde bygningens og strukturens stabilitet så lenge som mulig
  • Garantere trygge rømningsveier for personer som oppholder seg i den brennende bygningen.

CE merking

CE-merket er produsentenes måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav i regelverk som gjelder for produktet er oppfylt.

Ved å CE-merke produktet erklærer produsenten at sikkerhetskravene er ivaretatt, og at produsenten kan dokumentere dette. Det er viktig å merke seg at CE-merket ikke sier noe om kvalitetsaspekter ved produktet.

Member of: Partnere:

Some description

Some description

undefined

undefined

Some description

undefined

Umbraco CMS fra MarkedsPartner